Multietniska v‰nner ‰ter middag

Veidekke Tryggt köp

När du köper en nyproducerad bostad av Veidekke ingår från och med 1 februari 2018 ett trygghetspaket för dig som bostadsköpare.

Trygghetspaketet ”Tryggt Köp” täcker eventuella kostnader du skulle kunna drabbas av om du blir sjuk och skulle behöva frånträda köpet. Det täcker även dubbla kostnader ifall du inte har lyckats sälja ditt gamla boende vid tillträde till din nya Veidekkebostad.

Kan du inte flytta in på utsatt tid finns även möjlighet att skjuta på tillträdesdagen.

Dessutom gäller trygghetspaketet om du, efter att du flyttat in, drabbas av kritisk sjukdom som skulle leda till att du inom 6 månader behöver sälja din nya bostad.

Veidekke Tryggt Köp omfattar dels tre försäkringsmoment; avbokningsskydd, bokostnadsskydd och prisfallsskydd, samt ett tillträdesskydd.

De tre försäkringsmomenten ingår alltid utan kostnad när du köper en bostad av Veidekke.

Som köpare kan du dessutom efter särskild prövning, via vårt tillträdesskydd, få skjuta upp din inflyttning med upp till tre månader om du av någon anledning inte kan tillträda på utsatt datum.

För vem gäller försäkringen och försäkringsperiod?

Försäkringen gäller för fysisk person som ingått bindande avtal med Veidekke Bostad AB från och med 1 februari 2018.

 • Avbokningsskydd: börjar gälla när köpekontraktet, förhands- eller upplåtelseavtalet undertecknas och upphör kl. 00.00 den avtalade tillträdesdagen.
 • Prisfallsskydd: börjar gälla vid det faktiska tillträdet och upphör efter 6 månader.
 • Bokostnadsskydd: börjar gälla vid det faktiska tillträdet och upphör efter 12 månader.

Vad försäkringen omfattar

 • Avbokningsskydd: Ersätter de kostnader som du är skyldig att betala om du frånträder köpet, om du som köpare eller hemmaboende barn under 18 år, under tiden från det att du skrivit på köpekontraktet, förhandsavtalet eller upplåtelseavtalet för din nya Veidekkebostad fram till inflyttningen, drabbas av kritisk sjukdom*, avlider eller blir heltidssjukskriven under en sammanhängande period om mer än 30 dagar och på grund av detta väljer att inte genomföra köpet. Försäkringen ersätter upp till 300 000 kronor av de kostnader som du är skyldiga att betala på grund av att du frånträder.
 • Bokostnadsskydd: Ersätter månadsavgiften till bostadsrättsföreningen samt nettokostnaden för räntor (upp till 70 % av räntekostnaden för bolånet) för din nya bostadsrätt med upp till sammanlagt 10 000 kr/mån under maximalt 12 månader. Om du har köpt ett småhus av Veidekke, ersätter försäkringen kostnaderna för det nya småhuset med ett fast belopp om 10 000 kr/månad, under maximalt 12 månader.
  Bokostnadsskyddet avser dubbel boendekostnad om du inte lyckats få ditt gamla boende sålt vid tillträdet av din nya Veidekkebostad eller om du som köpare blir långvarigt sjukskriven eller arbetslös.
 • Prisfallsskydd: Om du som köpare, efter att du tillträtt din nya Veidekkebostad drabbas av kritisk sjukdom vilket leder till att du väljer att sälja ditt nya boende, inom 6 månader efter inflyttning, ersätts du för en eventuell realisationsförlust, dock max 300 000 kr.

Fˆr‰ldrar pussar varandra medan de b‰r barn

Utbetalning av ersättning

Ersättning avseende försäkringsmomentet avbokningsskydd utbetalas till din avtalspart, Veidekkes nybyggda bostäder, det vill säga till ett Veidekkebolag eller en bostadsrättsförening startad genom Veidekke.

Ersättning utbetalas i efterskott till Veidekke efter att försäkringsgivaren erhållit fullständiga uppgifter i skadeanmälan samt relevanta underlag från Veidekke.

Ersättning avseende försäkringsmomentet bokostnadsskydd utbetalas till dig månadsvis i efterskott efter att försäkringsgivaren erhållit fullständiga uppgifter i skadeanmälan samt relevanta underlag. Ersättningen räknas ut enligt en dag- för-dag princip vilket innebär att den beräknas per dag för varje månad (30 dagar per månad).

Ersättning vid gemensamt ägande

Om köpeavtalet avseende den nya Veidekkebostaden ingåtts av mer än en person gemensamt utgår ersättning till var och en av de delägare som uppfyller kraven på ersättning enligt villkoren i proportion till dennes ägarandel (notera, detta gäller inte avbokningsskydd eller prisfallsskydd).

Garantier

När du köper av Veidekke Bostad ingår dessutom ett antal garantier som skyddar dig som köpare:

 • Förskottsgaranti Detta är en bankgaranti som försäkrar dig om att du får tillbaka ditt inbetalda förskott om projektet mot förmodan inte blir av.
 • Fullgörandeförbindelse Vårt moderbolag, Veidekke ASA, går i god för att vi på Veidekke Bostad fullgör våra byggprojekt (d.v.s. att vi fullgör totalentreprenaden mot bostadsrättsföreningen).
 • Entreprenadgaranti Bostadsrättsföreningen har en femårig entreprenadgaranti, räknad från godkänd slutbesiktning med en efterföljande femårig ansvarsperiod för dolda fel. Dessutom har alla vitvaror du köpt via oss minst två års garanti.
 • Garantier för osålda bostadsrätter Om det skulle finnas några bostäder som är osålda när du och dina grannar flyttar in, täcker Veidekke Bostad månadsavgifterna för de osålda bostadsrätterna. Vi tar också ansvar för försäljningen av dessa. Osålda bostadsrätter förvärvas av Veidekke Bostad senast sex månader efter färdigställande.
 • Garantibesiktning Två år efter slutbesiktning utförs en garantibesiktning av en oberoende besiktningsman för att kontrollera om fel har uppkommit efter slutbesiktningen.

nyckel-till-lagenhet

Anmälan vid skada – avbokningsskydd, bokostnadsskydd och prisfallsskydd

Vid skada ska anmälan göras snarast, dock senast inom 6 månader från det att den försäkrade fått kännedom om skadan. Sker anmälan senare kan försäkringsersättningen reduceras, eller helt utgå.

Kontaktuppgifter vid skada:
Aon Sweden AB
Box 27093
102 51 Stockholm

e-post veidekke.tryggtkop@aon.se.

 

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för Tryggt Köp är AmTrust Nordic AB. Försäkringen administreras av Aon Sweden AB.

Kontaktuppgifter för tillträdesskydd

Om du som köpare vill skjuta upp din inflyttningstid med upp till tre månader kontaktar du Veidekke Bostads kundtjänst.

För fullständiga villkor vänligen kontakta Veidekkes försäkringsservice hos Aon Sweden AB.

*För definitioner, en mer utförlig beskrivning samt information om undantag, se fullständiga försäkringsvillkor. (bilaga 1)