Integritetspolicy

Veidekke Bostad AB, org.nr 556550-7307 (Veidekke) värnar om våra spekulanters och kunders integritet och vi har ett starkt fokus på att Veidekkes lösningar och rutiner ska vara så säkra som möjligt för att skydda våra kunders information. Denna integritetspolicy beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Veidekkes verksamhet, via www.veidekke.se (Webbplatsen). Det är Veidekke som är Personuppgiftsansvarig och därmed ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som samlas in.

1. Vad är personuppgifter?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person är att anse som personuppgifter i lagens mening. Det innebär att t.ex. följande är att anse som personuppgifter: namn, adresser, telefonnummer och IP-adresser.

2. Insamling och behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter inkluderar all hantering av personuppgifter, såsom t ex insamling, bearbetning, registrering, sammanlänkning, spridning och lagring.

3. Ändamålet med behandlingen

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är i första hand att administrera intresseregister för förmedling av en bostad eller tjänst samt för att fullgöra ingångna avtal eller åtgärder som begärts innan ett avtal träffats. Detta inkluderar även uppgifter om kontakter mellan den registrerade och Veidekke (t.ex. noteringar av frågor och klagomål).

Behandling av uppgifter kan också ske för att Veidekke ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Uppgifterna används även i syfte att kunna erbjuda andra boenderelaterade produkter och tjänster såsom t ex mäklartjänster. Vid marknadsföring av erbjudanden kan Veidekke eller våra samarbetspartners komma att använda elektronisk post.

Personuppgifter används även för statistiska ändamål och utvärderingar för att utveckla och förbättra tjänster och produkter, då i anonymiserat format.

4. Vilka personuppgifter behandlas?

a) Personuppgifter som du själv lämnar till oss

De personuppuppgifter som behandlas är förnamn, efternamn, postadress, mailadress och för köpare, även personnummer.

b) Personuppgifter som samlas in när du använder Webbplatsen

När du använder Webbplatsen registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på Webbplatsen.

5. Utlämning av uppgifter till annan part

Veidekke kan komma att lämna ut dina personuppgifter till ett annat bolag i Veidekke-koncernen och, om så är nödvändigt, till Veidekkes underleverantörer. Dessa kan hantera dina personuppgifter å Veidekkes vägnar för de ändamål som beskrivs ovan. Vi ser till att din identitet och den information du sparar hos oss aldrig lämnas ut till part i tredje land (utanför EU), såvida inte du själv godkänner detta i avtal med oss. För att ytterligare förtydliga detta kommer Veidekke inte under några omständigheter sälja, dela eller lämna vidare information annat än till ovan nämnda parter, om föreskriven lagstiftning kräver det, eller som ett direkt resultat av rättsliga åtgärder.

6. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

7. Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna integritetspolicy.

Personuppgifterna gallras löpande. Om t ex något kundförhållande inte uppkommer efter det att en spekulant på en bostad registrerats, raderas normalt uppgifterna om spekulanten efter en tid. Uppgifterna raderas också på begäran av den registrerade (se nedan).

Då personuppgifterna bevaras för statistiska ändamål anonymiseras de på ett sätt att de inte längre kan kopplas till en fysisk person varför de inte längre omfattas av reglerna för personuppgiftsbehandling.

8. Rättelse, blockering och radering

Du som registrerad har rätt att efter ansökan en gång per år, kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter som Veidekke registrerat och behandlar i sina register som rör dig. Skriv till då till oss på adressen nedan punkt 11.

Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter om dig. Detta gör du genom att skicka en begäran till: info@veidekke.se

9. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kommer att regelbundet uppdatera denna integritetspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi att meddela dig

10. Cookies

Om man besöker en hemsida så lagras en liten textfil som innehåller textinformation, en s.k. cookie, på besökarens dator. Cookies används för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten. Statistiken ses bara som siffror och kopplas inte ihop med personuppgifter.

11. Kontaktuppgifter

Veidekke Bostad AB
Box 1503
172 29 Sundbyberg

Besöksadress

Svetsarvägen 15, Solna

Telefon

08-635 61 00

Fax

08-635 61 99

E-post

info@veidekke.se

Har du några frågor eller funderingar, kontakta oss gärna.